Kto będzie musiał posiadać kasę od 2017 roku?

Zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (rejestrującej)okreslonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r zostanie przedłużony również na 2017 r. – tak wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów.
Jak wskazują projektodawcy, w kontekście planowanej modernizacji całego systemu kas fiskalnych - paragonów on line, która zostanie przeprowadzona najprawdopodobniej w 2018 r., nie ma obecnie uzasadnienia dla rozszerzenia grupy podmiotów, która ma stosować kasy fiskalne.

Przedsiębiorca sprzedający towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania klientom paragonów.

Minister Finansów w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. wskazał jednak wyjątek od tej zasady – przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (przy działalnościach otwartych w zeszłym roku, obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym). W tym samym paragrafie minister wskazuje, że zwolnienie obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Kto w 2016 roku musi posiadać kasę fiskalną.

1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r poszerzające grupę przedsiębiorców muszących prowadzić ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.
 1. Obowiązkowo wszelkie transakcje sprzedaży należy rejestrować na kasie w przypadku dostaw:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych(PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiUex 26.70.1),
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia odpodatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT
  12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jakododatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojówalkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 2. Obowiązek rejestracji na kasie dotyczy także świadczenia usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15i 16 załącznika do rozporządzenia (transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski oraz transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany),
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  7. prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych bez względu na symbol PKWiU,
  8. doradztwa podatkowego,
  9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
   • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
   • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 3. Kto nie musi instalować kasy fiskalnej w 2016 roku.

  Z obowiązku stosowania kas fiskalnych zwolnieni są podatnicy świadczący usługi określone w Załączniku do rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku

  Z obowiązku stosowania kas zwolnieni są także podatnicy u których obrót w trakcie roku nie przekroczył 20000 złotych

  Zwolnienie z kasy rejestrującej, związane z limitem obrotów do 20 000 złotych okreslone zostało w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r Na jego podstawie zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., nastepujących podatników:

  • u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł,
  • rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczejoraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
  • podatników rozpoczynajacych po 31 grudnia 2014r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót w danym roku nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
  • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania,wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
   1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
   2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy - będzie wyższy niż 80%.